Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Остриківська громада» (код ЄДРПОУ: 04353451) був реорганізований і увійшов до складу Токмацької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

про опорний заклад загальної середньої освіти Остриківської  сільської ради

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               рішення сесії сільської ради

                                                                                              від   22.06.2018    № 11

 

 

Типове положення

про опорний заклад загальної середньої освіти

Остриківської  сільської ради

 1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорної школи.

      Опорна школа – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів.        

 1. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначества, самостійний баланс, штамп, печатку. Має у своєму складі філії та (або) здійснює з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами організоване підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу і місця проживання. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу, як правило, становить не менше 200 осіб.

Філія опорної школи – це територіально відокремлений структурний підрозділ опорної школи, що утворюється з метою надання рівного доступу до якісної освіти та наближення місця навчання дітей до місця їх проживання.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи.

 1. Опорний заклад, його філії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.
 2.  Головною метою та завданнями діяльності опорної школи є:

створення єдиного освітнього простору;

створення єдиної системи виховної роботи;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;

розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців).

Опорна школа розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.

Опорна школа спільно з інформаційно-методичним центром, відділом освіти, молоді та спорту  сільської ради проводить діяльність із:

накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні, виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з  визначеної проблеми;

пошуку сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації навчально-виховного процесу;

моніторингу інноваційної діяльності;

видавничої діяльності;

презентації навчально-методичної літератури;

вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду;

організації роботи з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури;

проведення консультацій та організації співпраці всіх зацікавлених  працівників з визначеної проблеми;

демонстрації передової методики, сучасних технологій навчання й виховання;

організації та координації підготовки до друку матеріалів досвіду;

схвалення розробок уроків, позакласних заходів, виховних годин і направлення їх до редакції  фахових видань (газет, журналів) на правах авторства;

організації і проведення навчально-методичних семінарів, конференцій і нарад з визначеного напряму модернізації освітньої системи;

координації роботи із закладами освіти, науковими, науково-методичними установами тощо;

координації діяльності закладів освіти з реалізації певної науково-методичної проблеми.

 1. Засновником опорного закладу середньої освіти є орган місцевого самоврядування.
 2.  Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих закладів освіти) відповідно до вимог законодавства.
 3. Опорний заклад, його філії, діють на підставі установчих документів (Статуту або Положення про опорний заклад, Положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст.2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.
 4. В опорному закладі та його філіях можуть створюватися групи продовженого дня.
 5. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.
 6.  Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовується у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

У гімназійних з поглибленим вивченням окремих предметів та ліцейних класах навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

 1.  Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес в опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства.

12.  Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюється його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків опорного закладу, його філій, складається відповідно до навчального плану з дотримання педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Для учнів 5-9 класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку зв’язного мовлення та технологій.

 У 10-11 (12) класах допускається проведення  спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

13. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію.

Директор відповідає за діяльність опорної школи та філій, розпоряджається в установленому порядку майном та коштами опорної школи, забезпечує розвиток матеріально-технічної бази філій.

Директор опорного закладу призначає працівників як опорного закладу, так і філій.

14. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій, включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

Опорний заклад повинен бути обладнаним спортивними об’єктами, предметними кабінетами, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

15. Опорний заклад, його філія, мають штатний розпис, що розробляється директором школи на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філій, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

16. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу, його філій, здійснюється у порядку, визначеному законодавством

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано