Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Остриківська громада» (код ЄДРПОУ: 04353451) був реорганізований і увійшов до складу Токмацької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Остриківська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Токмацької громади

Положення Про порядок здійснення Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області державної регуляторної політики

                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                   до Рішення _______

                                                                                                          сесії Остриківської сільської ради

                                                                                                  №__ від_____________2017 року

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             Рішенням ____________________

сесії Остриківської сільської ради

№ ___ від ___________2017 року 

                                                                       сільський голова

    ________________ Н.М.Івашина

 

 

Положення

Про порядок здійснення Остриківською сільською радою Токмацького району Запорізької області державної регуляторної політики

 

І. Загальні положення

          1.1. Положення про порядок здійснення  Остриківською сільською радою

Токмацького району Запорізької області ( далі – сільська рада) державної регуляторної політики ( далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

      1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 « Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», Регламенту роботи Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області.

      1.3. Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

      1.4. Відповідальною постійною комісією по здійсненню сільською радою державної регуляторної політики є постійна комісія сільської ради з питань  соціально-економічного  розвитку  населених  пунктів,  інвестиційної  політики,  планування  бюджету, фінансів,  підприємництва  та  торгівлі ( далі – відповідна постійна комісія).

    1.5. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні

     регуляторний орган – орган місцевого самоврядування, який відповідно до своїх повноважень приймає  регуляторні акти, тобто Остриківська сільська  рада, виконавчий комітет та сільський голова;

    регуляторний акт – рішення сільської ради нормативно – правового характеру, яке або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання;

    аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

    відстеження результативності регуляторного акта – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

    звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акта  та про методи, за допомогою яких було  здійснено таке відстеження.

2. Підготовка проектів регуляторних актів

      2.1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:

      2.1.1. планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів;

     2.1.2. розроблення проектів регуляторних актів;

     2.1.3. підготовка аналізу регуляторного впливу;

     2.1.4. оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

    2.1.5. проведення обговорення проекту регуляторного акта;

    2.1.6. розгляд проектів регуляторних актів.

2.2. Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів

    2.2.1. Сільська рада затверджує плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

    2.2.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

    2.2.3. Затверджений план сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні зміни до нього, оприлюднюються не пізніше як у 10 – денний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет та за можливості – в районній газеті

« Таврія».

  Проект акта не розглядається, якщо  він не був внесений  в План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з наступним оприлюдненням плану.

    2.2.4. Витрати, пов’язані з оприлюдненням плану роботи сільської ради, фінансуються за рахунок сільської ради.

2.3. Розроблення проектів регуляторних актів

    2.3.1. Розробником проектів регуляторних актів можуть бути депутати сільської ради, голова, виконавчий комітет сільської ради, або його структурні підрозділи, постійні комісії сільської ради, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати проекти регуляторних актів.

     2.3.2. До оприлюднення проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі АРВ).

2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу

    2.4.1. Підготовка аналізу регуляторного впливу ( далі – АРВ) здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 « Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

    2.4.2. У разі внесення на розгляд сільської ради проекту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2.5. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій.

     2.5.1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд сільської ради.

    2.5.2. За рішенням відповідальної постійної комісії:

    2.5.2.1. оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради;

    2.5.2.2. можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення розгляд сільської ради.

     2.5.3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта та відповідальний АРВ оприлюднюється в порядку та строки, встановлені ст.ст. 9,13 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет та за можливості – в районній газеті

 « Таврія».

     2.5.4.  Витрати, пов`язані з оприлюдненням проекту регуляторного акта та АРВ, фінансуються за рахунок розробника проекту регуляторного акта.

2.6. Проведення обговорення проекту регуляторного акта

 2.6.1.  Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сільської ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та

 юридичними особами, їх  об’єднаннями розробникові цього проекту та постійній

 комісії сільської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду

 проекту регуляторного акту( далі – профільна постійна комісія).   

   Строк, протягом  якого  від  фізичних  та юридичних осіб,  їх об'єднань приймаються  зауваження  та  пропозиції,  встановлюється розробником  проекту  регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня  оприлюднення  проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
 

 

    2.6.2.  Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч. 6 ст. 9 Закону України

« Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строку, підлягають обов`язковому  розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

2.7. Розгляд проектів регуляторних актів

        2.7.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд сільської ради, подається до відповідної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

       2.7.2.  На підставі АРВ, яким супроводжується проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сільської ради, відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      2.7.3. При представленні на пленарному засіданні сільської ради проекту регуляторного акта розробники проектів та голова відповідної постійної комісії доповідають висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      Оприлюднення проекту регуляторного  акта  з  метою  одержання зауважень  і  пропозицій  не  може  бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм  відкритих  обговорень цього проекту регуляторного акта.

3. Прийняття регуляторного акта.

      3.1.  Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому Регламентом роботи Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області для прийняття рішень сільської ради.

4. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів

      4.1. Прийняті сільською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд.

      5.1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст.10 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р.  № 308 « Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

     5.2.  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Остриківської сільської ради Токмацького району Запорізької області та, за можливості, на сторінках районної газети

« Таврія».

     5.3  Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії.

     5.4   Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.

6. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної

Діяльності.

     6.1. Сільська рада інформацію про здійснення регуляторної діяльності розміщує на офіційному сайті сільської ради та, за можливості, публікує в газеті « Таврія».

7. Звітування про здійснення державної регуляторної політики.

    7.1.  Сільська рада заслуховує щорічний звіт голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.

    7.2.  Відповідальна постійна комісія попередньо розглядає питання щодо звіту голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.

    7.3.  Щорічний звіт голови сільської ради оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради та, за можливості, публікує в газеті « Таврія».

8. Відповідальність за порушення порядку регуляторної діяльності.

    8.1.   Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, винні в порушенні порядку регуляторної діяльності встановленого Законом України

« Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано